top of page

HAVNEREGLER

                      HAVNEREGLEMENT for indre havn, DUSAVIK  BÅTFORENING.

 

§1        Styret fastsetter Reglement for bruk av båthavnen, besørger de løpende forretninger og ivaretar båtforeningens interesser utad. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør formannens dobbeltstemme utfallet.

 

§ 2       Båtforeningens medlemmer vil så langt plassen tillater, få anvist plass av havnekomitèen. Medlemmer må ikke uten havnekomitèens tillatelse overlate sin båtplass til andre. Innehaveren av båtplassen og båtens registrerte eier, skal være identiske.

            Alle båter skal ha synlig registreringsnummer.

            Forandringer som vedgår båt og medlemsskap, skal meldes havnekomitèen og eventuell ny båt skal godkjennes av denne.

            Havnekomitèen kan når som helst forlange at båteierne må bytte plass.

            Alle båter skal være ansvarsforsikret. Båter som skal på slipp må i tillegg ha kaskoforsikring.  Alternativt foregår slipping på eiers eget ansvar og risiko.

 

§ 3       Medlemsskap og båtplass kan bare overføres rett opp og ned i ”stige” eller ved arv til ektefelle. Alle som har båtplass skal betale    for plassen om den benyttes eller ikke. Dersom en båtplass blir ledig, skal dette meddeles havnesjefen.

           

§ 4       Ingen må benytte andres båter til om bord- eller ilandstigning. Skader forvoldt på brygger eller andres båter, må betales eller         utbedres av den som har forvoldt skaden.

            Båteierne plikter å holde forsvarlig fortøyning og fendring.

            Det skal være strekkavlastere på hver fortøyning. Fortøyningsgods skal godkjennes av havnekomitèen. Fortøyningsbøyer er ikke                 tillatt, ei heller flytende tauverk. Der det er lagt ut akterfortøyning på molo, skal denne benyttes i vinterhalvåret.

 

§ 5       Det skal være ro og orden i havnen. Innenfor molo er største tillatte hastighet 3 knop (dorgefart). Havneområdet må ikke                             forurenses.

 

§ 6       Båteiere og andre som ferdes i havnen, må rette seg etter pålegg fra bryggeformenn eller styrets medlemmer.

 

§ 7       Ved serviceplasser er kun korte opphold tillatt (se skilt 2 timer). Dersom båten forlates ved serviceplass, skal den merkes med                     navn og telefonnummer. Lengre nødvendige opphold avtales med havnesjef. Båter uten avtale og merking, vil bli fjernet for eiers               regning.

 

§ 8       Seiling innenfor molo er ikke tillatt.

 

§ 9       Joller tillates fortøyd bak båten, innenfor egen båtplass dersom dette ikke hindrer nabo eller andre. Tvilstilfeller avgjøres av                          havnestyret. Joller må ikke plasseres på brygge eller gangvei. Kun på anviste plasser.

 

 

§ 10     Båtens størrelse skal  inkl. baugstige og badeplattform/daviter maks. være 12,5 meter. Båtens bredde på bredeste punkt (ytterst    på fenderlist) skal maks. være 4,5 meter. Eventuelle avvik fra ovennevnte lengde og bredde, må søkes Havnestyret for godkjennelse.

 

§ 11     Utriggere avskrives over 10 år med 10 % av kjøpesum. Etter 10 år tilfaller utriggerne båtforeningen.

 

§ 12     Vinterstrøm kan kjøpes for beløp fastsatt av styret. Uttak over 500 W må avtales med bryggeformenn eller havnesjef. Kun godkjent gummikabel med jording er tillatt.

 

§ 13     Biler skal parkeres på oppmerkede parkeringsplasser.

 

§ 14     Alle som har verv i båtforeningen iht §16-17 i vedtektene skal ha betalt båtplass

 

§ 15     Styret kan pålegge medlemmene dugnadsplikt etter behov, dog maks 5 dagsverk i året. Medlemmer som ikke kan eller vil møte til dugnad, må stille annen person i stedet for seg. Dette trenger ikke være en fullvoksen person. Eksempelvis kan en sønn eller datter i tenårene i visse tilfeller greie jobben. Dugnadsplikten kan også ordnes ved økonomiske ytelser, en må da betale etter det utliknede timeantall som hver dugnadsjobb krever. Timeprisens størrelse fastsettes for hvert år av styret. Medlemmer som er bortreist, kan få sin dugnadspilt forskjøvet til et senere tidspunkt, eventuelt kan plikten reduseres – for eksempel ved sykdom. Dugnadsplikt kan kun pålegges den enkelte for den havn vedkommende har båt i, eller for fellesområder/-tiltak.

 

 

 

 

Siste revisjon – mars 2012.

                     mars 2019

             HAVNEREGLEMENT for ytre havn, DUSAVIK BÅTFORENING.

 

§ 1                   Alle båter skal ha synlig registreringsnummer.

                        Alle båter skal være ansvarsforsikret. Båter som skal på slipp må i tillegg ha kaskoforsikring. Alternativt foregår slipping på eiers eget ansvar og risiko.

 

§ 2       Utleie av båtplassen skal meddeles havnesjefen. Medlem med båtplass skal likevel betale for plassen, og er ansvarlig for å informere leietaker om havnens lover og regler.

 

§ 3       Ingen må benytte andres båter til om bord- eller ilandstigning. Skader forvoldt på brygger eller andres båter, må betales eller utbedres av den som har forvoldt skaden.

            Båteierne plikter å holde forsvarlig fortøyning og fendring.

            Det skal være strekkavlastere på hver fortøyning. Fortøyningsgods skal godkjennes av havnekomiteen. Fortøyningsbøyer er ikke tillatt, ei heller flytende tauverk. Der det er lagt ut akterfortøyning på molo, skal denne benyttes i vinterhalvåret.

 

§ 4       Det skal være ro og orden i havnen. Innenfor molo er største tillatte hastighet 3 knop (dorgefart). Havneområdet må ikke forurenses.

 

§ 5       Båteiere og andre som ferdes i havnen, må rette seg etter pålegg fra bryggeformenn eller styrets medlemmer.

 

§ 6       Ved serviceplasser er kun korte opphold tillatt (se skilt 2 timer). Dersom båten forlates ved serviceplass, skal den merkes med navn og telefonnummer. Lengre nødvendige opphold avtales med havnesjef. Båter uten avtale og merking, vil bli fjernet for eiers regning.

 

§ 7       Seiling innenfor molo er ikke tillatt.

 

§ 8       Joller tillates fortøyd bak båten, innenfor egen båtplass dersom dette ikke hindrer nabo eller andre. Tvilstilfeller avgjøres av havnekomiteen. Joller må ikke plasseres på brygge eller gangvei. Kun på anviste plasser.

 

§ 9       Båtens størrelse inkl. baugstige og badeplattform/daviter skal ikke overstige 12,5 meter der utrigger er 10 meter, og tilsvarende ikke overstige 10,5 meter der utrigger er 8 meter Båtplasser med utriggere under 8 meter, har egne avtaler med hensyn til båtens størrelse/-lengde.

 

§ 10     Strømforbruk måles for hver enkelt båtplass og faktureres til pris fastsatt av styret. Strømuttak skal være tilpasset strømuttakets kapasitet. Kun godkjent gummikabel med jording er tillatt.

 

§ 11     Biler skal parkeres på oppmerkede parkeringsplasser.

§ 12     Styret kan pålegge medlemmene dugnadsplikt etter behov, dog maks 5 dagsverk i året. Medlemmer som ikke kan eller vil møte til dugnad, må stille annen person i stedet for seg. Dette trenger ikke være en fullvoksen person. Eksempelvis kan en sønn eller datter i tenårene i visse tilfeller greie jobben. Dugnadsplikten kan også ordnes ved økonomiske ytelser, en må da betale etter det utliknede               timeantall som hver dugnadsjobb krever. Timeprisens størrelse fastsettes for hvert år av styret. Medlemmer som er bortreist, kan få sin dugnadspilt forskjøvet til et senere tidspunkt, eventuelt kan plikten reduseres – for eksempel ved sykdom. Dugnadsplikt kan kun pålegges den enkelte for den havn vedkommende har båt i, eller for fellesområder/-tiltak.

 

 

 

 Versjon av mars 2012.

                   Mars 2019

bottom of page