top of page

LOVER

 

 

 

NORMALVEDTEKTER FOR

MEDLEMSFORENINGER I KNBF

 

Revidert 19.03.2019

 

 

I.              NAVN OG FORMÅL

 

§1

Foreningens navn er ­­­Dusavik Båtforening.  Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Sør.  Foreningens hjemsted er i Stavanger kommune.

 

§2

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å

            1) Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner

            2) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur

            3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern

4) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse

5) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser

 

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av en ideell interesseorganisasjon eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

 

 

II. MEDLEMSKAP

 

§3

Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. Medlemskapet følger dato i kalenderåret. Innmelding/ registreringen skjer skriftlig via en web basert havneoversikt av søkerne eller medlemskoordinator.

Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.

 

§4

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standert eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes.  Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.

Medlemmer som ikke betaler sin medlemskontingent eller avgift etter purring, blir å regne som utmeldt av foreningen. Ved eventuell ny innmelding får vedkommende nummer etter dato for siste innmelding.

  Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

 

§5

Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.

 

III. KONTINGENT

 

§6

Årskontingenten følger kalenderåret.  Den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må være innbetalt innen april måneds utgang. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

 

§7

Nye medlemmer betaler ved innmelding et engangsgebyr

 

§8

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og nyter likevel vanlige medlemsrettigheter.

 

§9

Kontingent og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.

 

 

 

IV. FORENINGENS ORGANER

 

§10

Foreningens administrative organer er;

1.        Årsmøtet (generalforsamling)

2.        Styret

3.        Faste komiteer

 

§11

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

Årsmøtet/generalforsamlingen behandler årsberetning og regnskap for det forløpne år. Det skal utarbeides regnskap for alle de tre kostnadssenter som beskrives som ytre havn, indre havn og felles områder som bygninger og båtopptrekk.

 

§12

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig og må være styret i hende innen 8 dager før generalforsamlingen avholdes.

 

 

§13

Det ordinære årsmøtet skal behandle;

 

  1. Styrets årsberetning

  2. Regnskap, fremlagt i revidert stand

  3. Budsjett for kommende år

  4. Fastsettelse av kontingent og innmeldingsgebyr

  5. Innkomne forslag

  6. Foreta valg på;

a. Leder

b. Styremedlemmer til styret.

    Leder velges ved særskilt valg for ett år, styre-

    medlemmer velges for 2 år, dog således at der

    hvert år er 2 styremedlemmer på valg.

c. Valgkomite på 3 medlemmer

d. 2 revisorer

e. Andre komiteer og tillitsmedlemmer (så som havnekomite,

    hus komite, festkomite, representanter til KNBF Båtting).

f. 2 representanter til regionens årsmøte.

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med §13. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

 

§14

Foreningen ledes av et styre som består av leder og 6 styremedlemmer. Styret velger innen sin midte nestleder/sekretær, kasserer, medlemskoordinator, havnesjef, teknisk sjef og dugnadsansvarlig. Styret har ingen varamedlemmer

Styret bør bestå av representanter fra både indre og ytre havn.

Leder velges for 1 år. De øvrige styremedlemmene og bryggeformennene velges for 2 år. Valget til de forskjellige verv skjer direkte. Under generalforsamlingen velges valgkomite bestående av 3 medlemmer og 2 representanter til hus styret. Revisorer velges for 2 år.

Generalforsamlingen vedtas ved alminnelig stemmeflertall.

§15

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede.

 

Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap.

§16

Følgende faste komiteer sorterer under styret;

1. Hus-styret og havnestyret

 

Komiteene skal innen den 15. januar sende sin årlige rapport til styret som tar rapportene med i sin åreberetning. Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet gjennom styret. 

 

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

§17

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.  Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

 

VI. DIVERSE

 

 

§18

Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

 

§19

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist som er nevnt i paragraf 12 foran. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

 

§20

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen.  Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.  Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

 

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen.  Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

 

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse.  Dersom foreningen oppløses, skal dens resterende eiendeler, etter at dens eventuelle gjeld er oppgjort, tilfalle et allmennyttig formål etter årsmøtets nærmere beslutning.  Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

 

§21

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.

Klikk her for utskrift av vedtektene

                      HAVNEREGLEMENT for indre havn, DUSAVIK  BÅTFORENING.

 

§1        Styret fastsetter Reglement for bruk av båthavnen, besørger de løpende forretninger og ivaretar båtforeningens interesser utad. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør formannens dobbeltstemme utfallet.

 

§ 2       Båtforeningens medlemmer vil så langt plassen tillater, få anvist plass av havnekomitèen. Medlemmer må ikke uten havnekomitèens tillatelse overlate sin båtplass til andre. Innehaveren av båtplassen og båtens registrerte eier, skal være identiske.

            Alle båter skal ha synlig registreringsnummer.

            Forandringer som vedgår båt og medlemsskap, skal meldes havnekomitèen og eventuell ny båt skal godkjennes av denne.

            Havnekomitèen kan når som helst forlange at båteierne må bytte plass.

            Alle båter skal være ansvarsforsikret. Båter som skal på slipp må i tillegg ha kaskoforsikring.  Alternativt foregår slipping på eiers eget ansvar og risiko.

 

§ 3       Medlemsskap og båtplass kan bare overføres rett opp og ned i ”stige” eller ved arv til ektefelle. Alle som har båtplass skal betale for plassen om den benyttes eller ikke. Dersom en båtplass blir ledig, skal dette meddeles havnesjefen.

           

§ 4       Ingen må benytte andres båter til om bord- eller ilandstigning. Skader forvoldt på brygger eller andres båter, må betales eller utbedres av den som har forvoldt skaden.

            Båteierne plikter å holde forsvarlig fortøyning og fendring.

            Det skal være strekkavlastere på hver fortøyning. Fortøyningsgods skal godkjennes av havnekomitèen. Fortøyningsbøyer er ikke tillatt, ei heller flytende tauverk. Der det er lagt ut akterfortøyning på molo, skal denne benyttes i vinterhalvåret.

 

§ 5       Det skal være ro og orden i havnen. Innenfor molo er største tillatte hastighet 3 knop (dorgefart). Havneområdet må ikke forurenses.

 

§ 6       Båteiere og andre som ferdes i havnen, må rette seg etter pålegg fra bryggeformenn eller styrets medlemmer.

 

§ 7       Ved serviceplasser er kun korte opphold tillatt (se skilt 2 timer). Dersom båten forlates ved serviceplass, skal den merkes med navn og telefonnummer. Lengre nødvendige opphold avtales med havnesjef. Båter uten avtale og merking, vil bli fjernet for eiers regning.

 

§ 8       Seiling innenfor molo er ikke tillatt.

 

§ 9       Joller tillates fortøyd bak båten, innenfor egen båtplass dersom dette ikke hindrer nabo eller andre. Tvilstilfeller avgjøres av havnestyret. Joller må ikke plasseres på brygge eller gangvei. Kun på anviste plasser.

 

 

§ 10     Båtens størrelse skal  inkl. baugstige og badeplattform/daviter maks. være 12,5 meter. Båtens bredde på bredeste punkt (ytterst på fenderlist) skal maks. være 4,5 meter. Eventuelle avvik fra ovennevnte lengde og bredde, må søkes Havnestyret for godkjennelse.

 

§ 11     Utriggere avskrives over 10 år med 10 % av kjøpesum. Etter 10 år tilfaller utriggerne båtforeningen.

 

§ 12     Vinterstrøm kan kjøpes for beløp fastsatt av styret. Uttak over 500 W må avtales med bryggeformenn eller havnesjef. Kun godkjent gummikabel med jording er tillatt.

 

§ 13     Biler skal parkeres på oppmerkede parkeringsplasser.

 

§ 14     Alle som har verv i båtforeningen iht §16-17 i vedtektene skal ha betalt båtplass

 

§ 15     Styret kan pålegge medlemmene dugnadsplikt etter behov, dog maks 5 dagsverk i året. Medlemmer som ikke kan eller vil møte til dugnad, må stille annen person i stedet for seg. Dette trenger ikke være en fullvoksen person. Eksempelvis kan en sønn eller datter i tenårene i visse tilfeller greie jobben. Dugnadsplikten kan også ordnes ved økonomiske ytelser, en må da betale etter det utliknede timeantall som hver dugnadsjobb krever. Timeprisens størrelse fastsettes for hvert år av styret. Medlemmer som er bortreist, kan få sin dugnadspilt forskjøvet til et senere tidspunkt, eventuelt kan plikten reduseres – for eksempel ved sykdom. Dugnadsplikt kan kun pålegges den enkelte for den havn vedkommende har båt i, eller for fellesområder/-tiltak.

 

 

 

 

Siste revisjon – mars 2012.

                     mars 2019

             HAVNEREGLEMENT for ytre havn, DUSAVIK BÅTFORENING.

 

§ 1                   Alle båter skal ha synlig registreringsnummer.

                        Alle båter skal være ansvarsforsikret. Båter som skal på slipp må i tillegg ha kaskoforsikring. Alternativt foregår slipping på eiers eget ansvar og risiko.

 

§ 2       Utleie av båtplassen skal meddeles havnesjefen. Medlem med båtplass skal likevel betale for plassen, og er ansvarlig for å informere leietaker om havnens lover og regler.

 

§ 3       Ingen må benytte andres båter til om bord- eller ilandstigning. Skader forvoldt på brygger eller andres båter, må betales eller utbedres av den som har forvoldt skaden.

            Båteierne plikter å holde forsvarlig fortøyning og fendring.

            Det skal være strekkavlastere på hver fortøyning. Fortøyningsgods skal godkjennes av havnekomiteen. Fortøyningsbøyer er ikke tillatt, ei heller flytende tauverk. Der det er lagt ut akterfortøyning på molo, skal denne benyttes i vinterhalvåret.

 

§ 4       Det skal være ro og orden i havnen. Innenfor molo er største tillatte hastighet 3 knop (dorgefart). Havneområdet må ikke forurenses.

 

§ 5       Båteiere og andre som ferdes i havnen, må rette seg etter pålegg fra bryggeformenn eller styrets medlemmer.

 

§ 6       Ved serviceplasser er kun korte opphold tillatt (se skilt 2 timer). Dersom båten forlates ved serviceplass, skal den merkes med navn og telefonnummer. Lengre nødvendige opphold avtales med havnesjef. Båter uten avtale og merking, vil bli fjernet for eiers regning.

 

§ 7       Seiling innenfor molo er ikke tillatt.

 

§ 8       Joller tillates fortøyd bak båten, innenfor egen båtplass dersom dette ikke hindrer nabo eller andre. Tvilstilfeller avgjøres av havnekomiteen. Joller må ikke plasseres på brygge eller gangvei. Kun på anviste plasser.

 

§ 9       Båtens størrelse inkl. baugstige og badeplattform/daviter skal ikke overstige 12,5 meter der utrigger er 10 meter, og tilsvarende ikke overstige 10,5 meter der utrigger er 8 meter Båtplasser med utriggere under 8 meter, har egne avtaler med hensyn til båtens størrelse/-lengde.

 

§ 10     Strømforbruk måles for hver enkelt båtplass og faktureres til pris fastsatt av styret. Strømuttak skal være tilpasset strømuttakets kapasitet. Kun godkjent gummikabel med jording er tillatt.

 

§ 11     Biler skal parkeres på oppmerkede parkeringsplasser.

§ 12     Styret kan pålegge medlemmene dugnadsplikt etter behov, dog maks 5 dagsverk i året. Medlemmer som ikke kan eller vil møte til dugnad, må stille annen person i stedet for seg. Dette trenger ikke være en fullvoksen person. Eksempelvis kan en sønn eller datter i tenårene i visse tilfeller greie jobben. Dugnadsplikten kan også ordnes ved økonomiske ytelser, en må da betale etter det utliknede               timeantall som hver dugnadsjobb krever. Timeprisens størrelse fastsettes for hvert år av styret. Medlemmer som er bortreist, kan få sin dugnadspilt forskjøvet til et senere tidspunkt, eventuelt kan plikten reduseres – for eksempel ved sykdom. Dugnadsplikt kan kun pålegges den enkelte for den havn vedkommende har båt i, eller for fellesområder/-tiltak.

 

 

 

 Versjon av mars 2012.

                   Mars 2019

Klikk for å se hva som er endret. Endringer i blått

bottom of page